Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Xem Online Phim Niềm Hãnh Diện Nhà Đường – The Glory Of Tang Dynasty 2017 HD720p FFVN download Phim Niềm Hãnh Diện Nhà Đường – The Glory Of Tang Dynasty 2017 HD720p FFVN Thẩm Trân Châu (do Cảnh Điềm đóng) được Lý Thục – Quảng Bình Vương (do Nhậm Gia Luân đóng) chọn làm phi, rồi hạ sinh con trai Lý Thích – Đường Đức Tông.